Kaimo plėtros projektai (ūkininko sodybos vietos parinkimas)

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – specialiojo planavimo dokumentai, rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų žemėvaldas. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami kaimo gyvenamųjų vietovių neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose. Leidžiama statyba žemės ūkio paskirties žemėje, nekeičiant jos paskirties, jei statoma ūkininko sodyba ant ne mažesnio kaip 0,5 ha žemės sklypo. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu nustatoma ūkininko sodybos statybos zona, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zona.

Dokumentai reikalingi kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimui

  • Projektavimo sąlygos;
  • Ūkininko pažymėjimas;
  • Žemės sklypo planas;
  • Nekilnojamojo turto registro išrašas.

Ūkininko sodybos vietos parinkimas

Kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietos parinkimo projektas) žemėtvarkos projektai rengiami, derinami, tikrinami ir tvirtinami per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, terminus reglamentuoja kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-438/D1-614 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”. Ūkininko sodybos teritorija ir plotas nustatomi atsižvelgiant į ūkinės veiklos pobūdį, nurodytą planavimo organizatoriaus prašyme, planavimo sąlygų sąvadą, statybos techninius reglamentus, specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.